Słowo

πασιν

(1 - 20) z 88

znaleziono łącznie 242 razy w 240 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 88 razy w 88 wersetach, w Septuagincie 154 razy w 152 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady