Słowo

πατερες

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 117 razy w 116 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 93 razy w 92 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady