Słowo

πετρας

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 40 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady