Słowo

πηχων

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 74 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 46 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady