Słowo

πιστιν

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 63 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady