Słowo

πιστος

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 51 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady