Słowo

πλατος

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 42 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady