Słowo

πληρης

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 47 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady