Słowo

πλουτον

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady