Słowo

ποιουντες

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady