Słowo

ποιω

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 47 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady