Słowo

πολει

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 169 razy w 162 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 148 razy w 141 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady