Słowo

πορευεται

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 28 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady