Słowo

πορευθεις

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady