Słowo

πορευθητι

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 19 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady