Słowo

πορνειας

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 24 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady