Słowo

ποτε

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 101 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 46 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady