Słowo

προσευχη

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 39 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady