Słowo

προσωπου

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 528 razy w 497 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 510 razy w 479 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady