Słowo

προφητας

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 54 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady