Słowo

προφητης

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 103 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 66 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady