Słowo

προφητου

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 58 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady