Słowo

πυλη

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 57 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady