Słowo

πυλης

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 115 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 93 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady