Słowo

πυρι

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 144 razy w 143 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 127 razy w 126 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady