Słowo

πυρος

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 124 razy w 119 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 96 razy w 91 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady