Słowo

σαρκας

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 38 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady