Słowo

σιτον

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady