Słowo

σμυρναν

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 7 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady