Słowo

σοφια

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 91 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady