Słowo

σοφοι

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 27 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady