Słowo

σπερμα

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 156 razy w 142 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 131 razy w 118 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady