Słowo

συναγωγης

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 65 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady