Słowo

συντελεια

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 13 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady