Słowo

σφοδρα

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 307 razy w 289 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 296 razy w 278 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady