Słowo

σωσαι

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 40 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady