Słowo

σωτηριαν

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 59 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady