Słowo

τα

(1 - 20) z 719

znaleziono łącznie 4891 razy w 3838 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 852 razy w 719 wersetach, w Septuagincie 4028 razy w 3108 wersetach, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady