Słowo

ταδε

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 405 razy w 295 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 396 razy w 286 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady