Słowo

ταλαντα

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 41 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady