Słowo

ταυτη

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 123 razy w 120 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 92 razy w 89 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady