Słowo

τειχος

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 59 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady