Słowo

τεκνοις

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady