Słowo

τεσσαρακοντα

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 145 razy w 127 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 124 razy w 107 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady