Słowo

τεσσαρες

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 102 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 93 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady