Słowo

τοιαυτα

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady