Słowo

τοιουτος

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 8 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady