Słowo

τοπος

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 66 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady