Słowo

τοπου

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 92 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 85 razy w 80 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady