Słowo

τοπω

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 124 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 106 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady